Skip to content

Jumlah KK perdusun

No.Nama DusunJumlah
1Dusun Entuma Dorik112 KK
4Dusun Sei. Gambir119 KK
2Dusun Entuma182 KK
3Dusun Bukong301 KK
5Total Penduduk714 KK

Junlah penduduk bedasarkan stutus perkawinan

No.StatusJumlahKeterangan
1Kawin1,436Jiwa
2Belum Kawin547Jiwa
3Cerai Hidup135Jiwa
4Cerai mati115Jiwa
5Jumlah2.233Jiwa

Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.StatusKeteranganJumlah
1.IslamJiwa49
2.KristenJiwa448
3.KatolikJiwa1736
4.BudhaJiwa0
5.fHinduJiwa0
6.LainnyaJiwa0
7.JumlahJiwa2,233

Jumlah Jiwa perdusun

No.Nama DusunJumlahKet.
1Entuma Dorik382Jiwa
2Entuma536Jiwa
3Bukong894Jiwa
4Sei. Gambir421Jiwa
5Total2.233Jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan RAS

No.Nama RasJumlahSatuan
1Dayak2133Jiwa
2Melayu9Jiwa
3Jawa35Jiwa
4Cina56Jiwa
5Sunda0Jiwa
6Madura0Jiwa
7Total2.233Jiwa

Daftar Sarana dan Prasarana

NoBangunanJumlahLetak/Lokasi
1Pustu1Entuma
2Poskesdes1Entuma
3Rumah Bidan Praktek Mandiri1Entuma